Dairy Development Department, Maharashtra Dairy Development Department, Maharashtra Mumbai City

The Dairy Development Department was set up in 1958 by Government of Maharashtra. Under Dairy Development Department there are Processing Dairies where milk is received, processed and distributed to the consumers or sent to Metropolitan Dairies for…

The Dairy Development Department was set up in 1958 by Government of Maharashtra. Under Dairy Development Department there are Processing Dairies where milk is received, processed and distributed to the consumers or sent to Metropolitan Dairies for…

Maharashtra Livestock Development Board, Akola Maharashtra Livestock Development Board, Akola Akola

महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाची स्थापना केंद्ग शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना प्रमाणे व महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सीडीएस-१०/२००१(पीके-५९) एडीएफ-४ मुंबई-३२ दि. २.४.२००२ अन्वये करण्यांत आली.  उद्दिष्टे संवर्धनासाठी आणि राज्यातील मान्यताप्राप्त जातींची…

महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाची स्थापना केंद्ग शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना प्रमाणे व महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सीडीएस-१०/२००१(पीके-५९) एडीएफ-४ मुंबई-३२ दि. २.४.२००२ अन्वये करण्यांत आली.  उद्दिष्टे संवर्धनासाठी आणि राज्यातील मान्यताप्राप्त जातींची…

Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Pune

प्रशासकीय विभागाचे नाव कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग असे आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासनप्रमुख मंत्री (पदुम) असून त्यांना राज्यमंत्री (पदुम) सहाय्य करतात. विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेची धुरा सचिव…

प्रशासकीय विभागाचे नाव कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग असे आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासनप्रमुख मंत्री (पदुम) असून त्यांना राज्यमंत्री (पदुम) सहाय्य करतात. विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेची धुरा सचिव…